واردکننده پکتین خوراکی
بازدید:
تاريخ : 1395/09/24

 

 
ادتا (ا د ت آ) دو سدیم و چهار سدیم

آتیلن دی امین تترا استیک اسید سدیم سالت 2 سدیم نیز نامیده میشود. عموماً بعنوان کلات کننده و سختگیر آب استفاده میشود.  ادتا 4 سدیمبعنوان کلات کننده مورد استفاده قرار میگیرد.